Evangelija

Tikėjimo ABC

Nepaisant to ar tikite, ar ne, egzistuoja gyvas ir tikras Dievas, kuris yra protaujanti būtybė. Jis sukūrė viską, kas tik egzistuoja ir vieną dieną visi turėsime atsiskaityti Jam už savo gyvenimą. Jis ir Jo reikalavimai yra pažįstami tik iš Dievo Žodžio ir yra tik tokie, kokie aprašyti Biblijoje. Žmogus buvo Jo sukurtas, bet nusidėjo ir dėl to yra pasmerktas amžinam pragarui skausme ir kančiose. Ko Dievas reikalauja iš žmogaus, mes esame nepajėgūs nei suteikti, nei įvykdyti. Dėl šios priežasties visi netikintys nekenčia biblinio Dievo. Mes ne tik neišpildome to, ko Dievas reikalauja, bet ir nuolat nusikalstame kasdien laužydami Jo įstatymus taip paniekindami Jo šventumą, nes esame sukurti pagal Jo atvaizdą.

Bet Dievas davė būdą žmogui išsigelbėti, kuris yra vienintelis.1 Dievas pats tapo žmogumi ir įvykdė, ko Jis iš mūsų reikalauja. Tuo pačiu, Dievas būdamas žmogus pats prisiėmė ant savęs visą Dievo rūstybę, kuri skirta kiekvienam iš mūsų. Vienintelis būdas žmogui išsigelbėti nuo Dievo rūstybės yra Jėzaus Kristaus mirties užskaitymas žmogui, tarsi jis būtų atlikęs bausmę už savo nuodėmes bei Jėzaus Kristaus teisumo užskaitymas tarsi žmogus būtų įvykdęs Dievo įstatymo reikalavimus. Turime suprasti kryžių, jog Jėzus neneša mūsų nuodėmių, nes kitaip mes nebenusidėtume. Jėzus priėmė Dievo rūstybę ant savęs, todėl kai tikras krikščionis nusideda jam negresia nė lašo Dievo rūstybės.

Tačiau esminis klausimas kaip tas teisumas suteikiamas? Kokiu būdu mums Dievas užskaito Jėzaus Kristaus mirtį ir teisumą? Atsakymas paprastas: per tikėjimą, ir vien tik tikėjimu.

Kas yra tikras išganantis tikėjimas?

Tikras išganantis tikėjimas yra pasišventimas Jėzui Kristui ir jis apima įsipareigojimą, pasitikėjimą ir pasikliovimą Jėzumi. Tikėjimas apima visą žmogų. Jis įtraukia mūsų protą,2 širdį3 ir valią.4 Protu pažįstame kas yra Evangelija ir Jėzus Kristus. Širdimi esame tikri tuo ir tą tiesą apie Jėzų Kristų branginame bei mylime. Valia mes žengiame žingsnį pasišvęsdami sekti Jėzumi Kristumi. Žmogus gyvena tuo, kuo jis tiki.5 Tai, kuo mes tikime ir pasikliaujame nulemia mūsų pasirinkimus, prioritetus ir gyvenimo kryptį. Paviršutiniškas tikėjimas tik protu, tik jausmais ar žodžiais nėra išganantis.

Koks yra tikro išganančio tikėjimo turinys?

Vien tikėjimas savyje yra bejėgis išgelbėti.6 Mus išgelbėja ne pats tikėjimas, bet to tikėjimo objektas. Išganančio tikėjimo objektas yra tai, kas yra parašyta Šventajame Rašte. O visas Šventasis Raštas yra apie Kristų, Jo darbą ir asmenį.7

Tikėjimas savimi, bažnyčia, Biblijos skaitymu, religija, ritualais, ėjimu į bažnyčią, krikštu, bažnyčios naryste nieko neišgelbės. Vien tik tikėjimas į Jėzaus Kristaus asmenį yra išgelbstintis.8 Ir ne į mūsų sugalvotą, sufantazuotą, bet tik į tokį Jėzų Kristų, kurį aprašo Dievo Žodis Biblijoje.9 Jei tikėjimo objektas yra kažkas kitas, žmogus yra neatsivertęs ir iš tiesų net nėra krikščionis. Net tikėjimas tikėjimu negali išgelbėti.

Krikščionybė nėra darbų religija, bet santykio su Jėzumi Kristumi. Išganantis tikėjimas yra užmezgimas mylinčio, pasitikinčio ir atsidavusio santykio su Jėzumi Kristumi. Krikščionybė yra sekimas Jėzumi Kristumi. Sakyti, kad esi krikščionis, yra tolygu sakyti, kad myli Jėzų Kristų.10

Iš kur atsiranda tikras išganantis tikėjimas?

Tikėjimas nesusiformuoja iš mūsų. Mes esame dvasiškai mirę savo nuodėmėse.11 Miręs žmogus nieko negali suformuoti.12 Miręs žmogus gali tik smirdėti. Miręs žmogus negali ateiti pas Kristų. Miręs žmogus negali tikėti Dievu. Miręs žmogus tik nusideda ir bėga nuo Kristaus.

Dievas privalo duoti tikėjimą. Ir tikėjimas ateina būtent tik iš Dievo.13 Dievas pašaukia mirusį žmogų, ir jis prisikelia.14 Kai Dievo Žodis skelbiamas, Šventoji Dvasia atgaivina žmogų dvasiškai ir jis tampa pajėgus atsiliepti į Dievo kvietimą.15 Nuo žmogaus tai visiškai nepriklauso, bet visa tai yra vien tik iš malonės ir visa tai yra vien tik iš Dievo.16 Ką jūs padarėte, kad gimtumėte? Nieko. Jūs tik pasirodėte šiame pasaulyje. Taip ir atsivertimas ar įtikėjimas, yra dvasinis gimimas.17

Kaip tikras išganantis tikėjimas pasireiškia?

Tikras išganantis tikėjimas pasireiškia paklusnumu Dievo Žodžiui.18 Iš tikėjimo kyla paklusnumas. Nepaklusnumas kyla iš netikėjimo. Išgelbėtas ir atsivertęs žmogus pripažįsta Jėzų Kristų kaip savo Viešpatį ir jis pradeda gyventi paklusdamas Jam ir Jo Žodžiui.19 Kai tik žmogus tampa tikru krikščionimi, jis iškarto pradeda paklusti Dievo Žodžiui, nes paklusnumas prasideda su Evangelija. Evangelija nėra vien tik atviras kvietimas, bet ir Dievo įsakymas. Evangelija įsako atgailauti ir tikėti į Jėzų Kristų.20 Kiekvienas žmogus išgirdęs Evangeliją privalo priimti sprendimą, ar jis paklus ar nepaklus Evangelijos Įsakymui. Ir tas paklusnumas tęsiasi per visą krikščionio gyvenimą. Tikras išganantis tikėjimas negali likti pasyvus, bet jis duos vaisių.21 Tikinčiam žmogui Dievo Žodis tampa gyvenimo standartu.

Ką tikras išganantis tikėjimas apima?

Tikras išganantis tikėjimas apima visą žmogų ir visas gyvenimo sritis. Gyvenimo srityse, kuriose nesivadovaujama tikėjimu, kad Dievo Žodis yra geriausias konsultantas kaip gyventi, skendi tamsoje.22 Mes turime siekti viską visur ir visuomet daryti pagal Bibliją. Krikščioniškas tikėjimas nėra vien tik religinis gyvenimas bažnyčioje sekmadieniais. Tikintis žmogus visą savo gyvenimą: šeimą, darbą, laisvailaikį ir kt. sieks pavergti Kristaus valiai.23 Tikras išganantis tikėjimas Jėzumi Kristumi yra aukščiau už viską, net ir artimiausius žmones.24 Jei žmogus neišsižada savęs ir gyvena pagal save, jis atmeta Jėzų.25 Tikras tikėjimas keičia ir formuoja mūsų pasaulėžiūrą, tai, kaip matome pasaulį, save ir visą kitą.26

Kaip tikras išganantis tikėjimas veikia?

Tikėjimas Evangelija yra Dievo galybė, kuri išgelbėja žmogų.27 Žmogus savo jėgomis nieko negali pakeisti. Pasaulio akyse tikras išganantis tikėjimas Jėzaus mirtimi ant kyržiaus yra kvailystė, bet mums tai yra Dievo galybė.28 Jokiais darbais, bet vien tik tikėjimu žmogus gauna amžinąjį gyvenimą.29

Žmogus siekiantis šventumo jo negaus. Savo jėgomis, žmogus negali tapti geresniu. Tik kai tikėjimu atsigręžiame į Jėzų Kristų, šventumas pradeda atsirasti kaip šalutinis poveikis.30 Žmogus įveikia nuodėmę ne bandydamas ją nugalėti savo jėgomis, bet nenukreipdamas žvilgsnio nuo Jėzaus Kristaus.31 Nukreipę akis į Jėzų mes panašėjame į Jį, o kai Jį pamatysime iš tiesų, tuomet ir tapsime panašūs į Jį.32

Reikia atkreipti dėmesį, jog šventėjimas nėra mūsų augimas, tarsi galėtume tuo didžiuotis, bet atvirkščiai, tai yra savo nuodėmingumo didesnis supratimas bei vis stipresnis Jėzaus Kristaus branginimas.33 Tikras išganantis tikėjimas neišvengiamai veda prie troškimo vis labiau pažinti Jėzų Kristų. Toks tikėjimas veda prie nuolat augančios meilės Jam.

Kaip tikras išganantis tikėjimas yra išsaugojamas?

Tikro tikėjimo neįmanoma prarasti.34 Jei žmogus įtikėjo, jis nebegali nebetikėti. Žmogus noriai ir su džiaugsmu tikės, nes Šventoji Dvasia padarė jį dvasiškai gyvu ir nebeaklu.35 Tikėjimas nuolat ir lydės žmogų per visą gyvenimą. Klaidinga manyti, jog žmogus, kuris konfirmavosi, išpažino tikėjimą, pasikrikštijo yra išgelbėtas, jei po to grįžta į pasaulį ir gyvena tarsi nieko nenutikę. Tai yra saviapgaulė, netikras atsivertimas. Tikras tikintis negali tapti netikinčiu. Tai neįmanoma. Jei žmogus tapo netikinčiu, reiškia, kad jis niekada nebuvo tikintis.36 Jis tik save apgaudinėjo.

Tuos, kurie svyruoja tikėjime Dievas juos pakelia.37 Dievas tai daro per gyvenimo situacijas kaip mylintis Tėvas, kuris drausmina savo vaiką.38 Jis taip pat tai daro per kitus tikėjimo brolius ir seses, kurie mums padeda augti ir eiti tikėjimo keliu.39 Mums reikia bendrystės su kitais, kurie taip pat myli Jėzų.40

Į ką yra nukreiptas tikras išganantis tikėjimas?

Tikintis žmogus negyvena dėl šio pasaulio, bet yra susitelkęs į ateinantį pasaulį.41 Turtai, skausmai ir viskas šiame pasaulyje yra laikina, todėl krikščionis nebrangina šio pasaulio, bet laukia to, ką Dievas yra paruošęs ateityje.42 Tikintis žmogus nesidraskys dėl šio pasaulio, bet iš tiesų galės mylėti artimą bei tarnauti Dievui.43

Tikintis žmogus laukia, kada galės susitikti su savo gelbėtoju Jėzumi Kristumi ir būti su Juo.44 Toks žmogus trokšta dangaus ne dėl savo geidulių ir džiaugsmo, ar net amžinojo gyvenimo, bet dėl to, kad jam dangus yra buvimas su Kristumi.45

Jeigu neturite tikro išganančio tikėjimo, jums gresia baisi ir tragiška lemtis. Momentas kai žmogus miršta, ir jei jis neturi tikro išganančio tikėjimo, ant jo yra išliejama Dievo rūstybė. Ir tai yra nepalyginamai baisiau už bet kokią tragediją ar baisybę, kurią mes galime patirti šiame pasaulyje.46 Tai nereiškia, kad reikia turėti tobulą tikėjimą, bet tikras išganantis tikėjimas privalo pasireikšti jūsų gyvenime daugiau ar mažiau. Jeigu to nėra – jums reikia labai rimtai sunerimti.

Todėl dabar pat geriau priimkite Evangeliją ir pasišvęskite sekti Jėzumi Kristumi, nes Jis yra vienintelis būdas jums išsigelbėti.47